DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Pravidlá používania stránky podľa GDPR

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje umiestnené na tejto webstránke budú uložené a spracované výhradne na zisťovanie Vašich prianí, na zasielanie ponúk alebo informácií o produktoch. TVG-Drystar zaručuje, že Vaše údaje budú spracované dôverne, adekvátne podľa platných zákonov o ochrane údajov, a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.

Táto webstránka používa Google Analytics službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové dáta, ktoré budú uložené na Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webstránky. Informácie o Vašom používaní webstránky (vrátane Vašej IP adresy) získané cez Cookie budú prenesené a uložené na server spoločnosti Google v USA.

Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho užívania webstránky pre zostavenie hlásení o aktivitách webstránky pre jej prevádzkovateľa, a na poskytovanie ďalších službieb spojených s užívaním webstránky a internetu. Google postúpi prípadne tieto informácie na tretiu osobu, len ak to bude určené zákonom alebo ak táto tretia osoba bude tieto údaje spracovávať z poverenia Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými údajmi z Google.

Inštaláciu Cookies môžete zrušiť pomocou príslušného nastavenia Vášho softwaru Browser; každopádne Vás upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť niekedy používať niektoré funkcie tejto webstránky v plnom rozsahu.

Používaním webstránky vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich údajov prevádzkovateľom Google hore uvedeným spôsobom a na hore uvedený účel.

Zbieranie a ukladanie údajov je možné kedykoľvek s trvalou platnosťou zrušiť. Ohľadne diskusie o používaní nástrojov analýzy spolu s úplnými IP adresami by sme radi upozornili, že táto webstránka bude prevádzkovateľom Google Analytics ďalej používaná s dodatkom „_anonymizelp()“, a preto s dôvodu vylúčenia priameho prepojenia na konkrétne osoby, budú IP adresy spracovávané skrátene.

Prehlásenie o zodpovednosti za poskytnuté údaje pri používaní stránky

Usilujeme sa o čo najsprávnejšie a najaktuálnejšie informácie. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť chyby. Obsah webstránky je starostlivo spracovávaný. Autori a vydávatelia však nepreberajú žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť, spoľahlivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Používanie webstránky a informácií v nej obsiahnutých je na vlasné riziko užívateľa. Vyhradzujeme si právo na priebežné zmeny.

Všetky informácie a údaje budú starostlivo preverené a spracované. Spoločnosť TVG Klima Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu záruku za správnosť a úplnosť informácií. Za škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s užívaním, zneužitím alebo funkčnosťou týchto WWW-servisov alebo s ponúkanými informáciami v nich, nepreberá spoločnosť žiadnu zodpovednosť.

Zdôrazňujeme, že naša firma, naši pracovníci, prípadne ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti spoločnosti TVG Klima Slovakia s.r.o., nemajú žiaden vplyv na úpravu a obsah prípadných stránok hypertextového prepojenia.

Týmto sa výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu všetkých stránok hypertextového prepojenia na drystar.sk a ich obsah nepokladáme za vlastný.

Toto prehlásenie platí pre všetky linky uložené na drystar.sk.

Ochranné značky

Všetky spomínané autorské práva patria ich súčasnému oprávnenému vlastníkovi.

Obrazová dokumentácia

Fotolia, Pixabay

Technológia / Webdevelopment

N2 - the brand agency

Copyright ©2018 TVG Klima Slovakia s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

TVG Klima Slovakia s.r.o.
Odd.: DRYSTAR
Stará Ivanská cesta 1/C
821 04 Bratislava

Telefon: +421 (0)2 446 309-24

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka č: 14270/B
IČO: 35 71 35 18
IC DPH: SK 2020249671