DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Meranie vlhkosti

Zisťovanie rozsahu zavlhnutia a kontrola vysušovacieho procesu

Rozsah škôd spôsobených vodou v stavebných materiáloch, izoláciách a vo vzduchu je možné zistiť pomocou merania ich vlhkosti. Pre zistenie príčiny tvorby plesní Vám poskytneme záznam na meracom protokole a vyobrazenia spolu s návrhom na riešenie.

Slúžia na to rôzne druhy meracích techník:

1. Meranie odporovou sondou

Pri meraní odporovou sondou sa jedná o meranie vlhkosti elektoronickou cestou. Tento druh merania umožňuje rýchlu a jednoduchú kontrolu vlhkosti, pričom je nedeštruktívny. Preto sa táto metóda štandardne používa pri obhliadkach aj pri následných kontrolných meraniach počas sušenia.

Pre určenie elektrického odporu stavebného materiálu sa používajú rôzne elektródy. Obsah vlhkosti v stavebnom materiále sa vyobrazí na koncovom zariadení meracieho prístroja v meracích jednotkách nazývaných digity a v percentách. Tieto hodnoty zapisujeme do správy z obhliadky, príp. do meracieho protokolu do záznamu o nameraných hodnotách meracích bodov.

Meranie odporovou sondou - DRYSTAR Bratislava

2. Meranie CM prístrojom (Metóda pomocou karbidu vápnika)

Pre účel vedecky uznávaného CM merania sa odoberá vzorka z časti stavebného materiálu, z ktorej chceme určiť obsah vody. Vzorka sa presne odváži, vloží do kovovej nádoby spolu s kovovými guličkami a ampulkou karbidu vápnika, nádoba sa uzavrie a silným zatrepaním sa zamieša obsah.
Po cca 10 minútach je možné priamo z manometra, alebo z výpočtu a grafu v tabuľke určiť vzniknutý konštantný tlak.

Meranie CM prístrojom (Metóda pomocou karbidu vápnika) - DRYSTAR Bratislava

3. Infračervená (termografická) kamera

Používame termokamery s najvyššou kvalitou obrazu a presnosťou merania aj s pripojením na mobil.

Oblasti použitia infračervenej tepelnej kamery sú:

  • Stavebná termografia
  • Kontroly rozvodných skríň
  • Lokalizácia netesností
  • Zisťovanie vád na elektronických súčiastkách (plošné spoje)
  • Kontrola prúdenia teplého a studeného vzduchu
  • Zameranie umiestnenia rozvodov (podlahové kúrenie)
  • Termická diagnostika strojov
  • Kontrola energotechnických zariadení

Tepelné mosty môžu spôsobovať následnú tvorbu plesní, a sú tým nepriaznivé pre obyvateľov a stavebné substancie.

chybne zhotovená izolácia na prechodoch na strešnú konštrukciutermografická analýza pred sanáciou
netesné spoje na zvislej konštrukcii

Dohodnúť obhliadku