DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Absorpčné sušenie

Princíp absorpcie

Každý absorpčný vysušovač využíva fyzikálne vlastnosti vysušovacieho média. Vodnú paru pri vysokej relatívnej vlhkosti pohltí a vplyvom zníženej vlhkosti zas ďalej odovzdá. Srdcom našich prístrojov je absorpčný rotor, ktorý pozostáva z veľkého počtu axiálne vedených kanálov usporiadaných koncentricky zo striedavo plochých alebo zvlnených vrstiev (obr. matica rotora).

Ak sa oddelí tento druh dutinovej štruktúry pomocou izolačného systému do - v najjednoduchšom prípade - dvoch sektorov a uvedie sa do rovnomernej rotácie, tvorí toto základ pre kontinuálne a paralerne prebiehajúce ukladanie (absorpciu) a vylučovanie (regeneráciu) vody v rotore odvlhčovača (obr. CONSORB).

Vlhkosť procesného vzduchu obsiahnutá v najväčšom sektore rotora je privádzaná kontinuálnym otáčaním rotora do ohrievanej oblasti regenerácie, kde prebieha odoberanie vodných pár teplým vzduchom, ktorý prefukuje okolo. V závislosti od veľkosti odvlhčovača a daností priestoru je možné použiť pritom vykurovacie médium elektrické, parovodné, teplovodné, plynové alebo spalinové. Vylučovaný regenerovaný vzduch musí byť spravidla ako zavlhnutý opotrebovaný vzduch vyvádzaný von, nakoľko obsahuje všetok objem vody odstránený z procesného vzduchu. Vyprodukovaný vysušený vzduch je možné rôznym spôsobom využiť.

Teplotný priebeh

Pre proces absorpcie je počas neho nevyhnutný nárast teploty procesného vzduchu.

Latentné teplo obsiahnuté v pôvodnej vodnej pare sa pri viazaní na vysušovacie médium premení na teplo merné, teda citeľné. Ideálne vyjadrené – vysušovací proces prebieha adiabaticky, teda keď nedochádza k tepelnej výmene s okolím. Keďže je oblasť regenerácie neustále spojená s otáčavým rotorom, prenáša sa do procesného vzduchu aj mechanicky vzniknuté teplo, čo je už nad rámec adiabatického deja.

Zvýšenie teploty v privádzanom a vyfukovanom procesnom vzduchu dosahuje na jeden gram redukovanej absolútnej vlhkosti približne 2,8 až 3,5 °C.

Vnútorné výmeníky v absorpčných vysušovačoch

Na mierne spomalenie zvyšovania teploty procesného vzduchu počas sušenia a na opätovné využitie tepla z mechanickej energie sú naše odvlhčovače vybavené ešte tretím rotorom, tzv. výmeníkom.

Privádzaný regeneračný vzduch odoberie vo výmeníku uchované teplo vzniknuté z otáčok rotora, čím sa predhreje a čiastočne odvlhčí.

Prostredníctvom tejto integrovanej výmeny tepla sa redukuje spotreba energie na vysušovanie, rotor sa neprehrieva a vzniknutý suchý vzduch je suchší a chladnejší ako pri iných spôsoboch vysušovania.

Prejsť na kondenzačné odvlhčovanie.

Kontaktný formulár nájdete tu